• Zajęcia muzealne - projektowanie i wzornictwo.

  Zajęcia muzealne - projektowanie i wzornictwo.

  20 września 2018 roku uczniowie klasy II, III i IV uczestniczyli w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w zajęciach muzealnych dotyczących dawnego wzornictwa i współczesnego designu. Na zajęciach projektowali różnego rodzaju meble: szafy, krzesła, stoliki, kredensy czerpiąc  inspirację z projektów z lat 20 i 30 XX wieku. Efekty ich pracy można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

  GALERIA

 • List Minister Edukacji Narodowej

                                                                              

  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

  ANNA ZALEWSKA

                                                                    

  Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

  przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to, aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

  Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie i propozycje ciekawych akcji.

  W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat. 

  Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

  Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.

  Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która– w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

  Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystać z kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również na stronie internetowej www.men.gov.pl.

  W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

  W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

  Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

  Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotny wpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

  Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

  Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

  Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

  Z wyrazami szacunku

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

  Niezwykle podniosły charakter miała poniedziałkowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu, która rozpoczęła się Mszą św.  w kościele parafialnym . Część oficjalna uroczystości, którą prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  odbyła się w hali sportowej. Pani dyrektor Ewa Łozdowska  serdecznie powitała wszystkich uczniów, szczególnie pierwszoklasistów i ich rodziców.  Z okazji uroczystego  powitania uczniowie tej klasy otrzymali prezenty ufundowane przez firmy  GAZ – SYSTEM i ENERGINET realizujące strategiczny projekt infrastrukturalny Baltik Pipe,  mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim, które  wręczył Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rewal pan Paweł Żoła. Pierwszoklasiści  zostali również  obdarowani  upominkami ufundowanymi  przez Samorząd Uczniowski. Po części oficjalnej klasy  udały się na spotkanie z wychowawcami.                                 

  Rok szkolny 2018/2019 w szkole podstawowej w Niechorzu został rozpoczęty.

                                                                                                Wychowawca klasy I

                                                                                                Elżbieta Jasińska

  GALERIA

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Podziękowanie

  Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za włączenie się w Kampanię Niosę Pomoc i przeprowadzenie w naszej szkole akcji Akcja Edukacja i Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc.

  Zebrane wspólnie 680,30 zł w Akcja Edukacja pomoże zapewnić transport do szkół dzieciom z dystryktu Antakya w Turcji oraz dzieciom przebywających tam uchodźców i uchodźczyń syryjskich. Natomiast 1620 zł zapewni wsparcie mieszkańcom i mieszkankom Somalii narażonych na głód z powodu długotrwale utrzymującej się suszy.

  Szkolne Koło Wolontariatu
  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu
   

 • Zakończenie roku szkolnego 2017-2018

  Drodzy rodzice, nauczyciele i Wy, najważniejsi dzisiaj, uczniowie klasy III.

  Najpierw skieruję parę słów do Was.

  Wydawałoby się, że tak niedawno przyszliście do pierwszej klasy, poznaliście pierwsze litery, działania matematyczne, otrzymaliście pierwsze świadectwo. Niesamowite jak szybko upłynęły te trzy lata w szkole. Kończycie dzisiaj, jak to się fachowo nazywa, pierwszy etap edukacji.

  Wszystkim wydarzeniom w waszym szkolnym życiu towarzyszyła Pani Ela. To ona wyposażyła Was w umiejętności  niezbędne  w dalszych latach nauki. Nawet nie zdajecie sobie sprawy,  jak byliście dla niej ważni, jak często byliście tematem jej rozmów z innymi nauczycielami i waszymi rodzicami. Wiem, że będzie jej Wam i Waszym rodzicom bardzo brakowało.

  Po dwóch miesiącach wakacji pojawi się w waszym życiu nowy wychowawca, nowe przedmioty i nowi nauczyciele. Jestem przekonana, że z powodzeniem stawicie czoła nowym wyzwaniom, ponieważ zostaliście do tego przez Panią Elę solidnie przygotowani.

  Drodzy rodzice uczniów klasy trzeciej. Przed Państwem również kolejne zadanie – być rodzicem ucznia klasy czwartej. Proszę wspierać swoje dzieci, być wyrozumiałym i cierpliwym. Ta zmiana, która Państwa czeka to zmiana nowa, ciekawa, ale na pewno nie straszna. Jestem pewna, że doskonale odnajdą się Państwo w nowej roli, a my będziemy Państwa w tym wspierać.

  Chciałabym teraz zwrócić się do całej społeczności szkolnej.

  Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok, rok pełen zmian i momentów zwrotnych.

  Ale był to też rok, w którym nasi uczniowie osiągali znaczące sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich, recytatorskich, czy zawodach sportowych i to na różnych szczeblach. Byli Państwo cichymi świadkami ich sukcesów, ponieważ dzieliliśmy się nimi z Państwem na bieżąco, na naszej szkolnej stronie internetowej.

  Możemy się także pochwalić wynikami w nauce. Jesteśmy dumni z osiągnięć każdego ucznia uczęszczającego do klasy I, II czy III. Każdy z nich osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Jeden wyróżnił się tytułem laureata w konkursie wiedzy, natomiast inny nauczył się płynnie czytać, czy też liczyć. I dlatego każde z tych dzieci wyróżnimy, wręczając wraz ze świadectwem nagrodę książkową.

  Aż 33% uczniów klas IV-VII, tj. 22 osoby uzyskały średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymajądzisiaj świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

   

   

  A są to: z kl. IV - Hanna Stobiecka, Oliwia Zelwak, Igor Wiśniewski, Weronika Krompiewska, Matylda Bocian, Nikodem Dajczak, z kl. V– Kacper Majkut, Zofia Zelwak, Julia Michowska, Amelia Żebrowska, Karol Kleban, Barbara Jankowska, Aleksandra Klukowska, Emilia Chojaczyk, z kl. VI Antoni Garwoliński, Tomasz Jankowski, Anna Grzeszczak, Zuzanna Żoła, Aleksandra Skupień, Kaja Murek i z kl. VII -  Edyta Łozdowska i Marta Oświęcimska.

  Sześciorgu z nich, a mianowicie: Hannie Stobieckiej, Kacprowi Majkutowi, Zofii Zelwak, Julii Michowskiej, Antoniemu Garwolińskiemu i Tomaszowi Jankowskiemu, wręczę stypendium naukowe, ponieważ uzyskali średnią ocen powyżej 5,1.

  Dwóch uczniów: Tomasz Jankowski i Szymon Kaczyński otrzyma dzisiaj stypendium za osiągnięcia sportowe.

  Chciałabym pogratulować dzisiaj nie tylko tym wyróżnionym, ale wszystkim uczniom naszej szkoły, ponieważ każdy z was uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, a to jest już ogromny sukces. Mogę was zapewnić, że jesteśmy z was wszystkich dumni.

  W tym miejscu dziękuję wszystkim nauczycielom za wzorową pracę i wspaniałą atmosferę. Praca z Wami jest dla mnie ogromnym zaszczytem. To Wy jesteście skromnymi doradcami w pokonywaniu przeszkód, a co za tym idzie autorami dzisiejszego sukcesu. Bardzo wam dziękuję.

  Słowa podziękowania kieruję również do Rady Rodziców oraz do wszystkich rodziców, którym zależy na dobru naszej szkoły i na budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie. Współpraca z Wami jest przyjemnością, a rzeczy niemożliwe stają się możliwe.

  Kończąc, życzę wszystkim Państwu, moim uczniom i współpracownikom wakacji pełnych przygód, wspaniałych ale też bezpiecznych.

  Dziękuję.

  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu

  Ewa Łozdowska

   

 • Poznajemy Rewal

  Poznajemy Rewal

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego byliśmy nie tylko w Kołobrzegu, ale i również w Rewalu na zaproszenie Pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Rewalu Martyny Sałek, która przygotowała dla nas niespodziankę w postaci tzw. gry terenowej. Zabawa polegała na odnalezieniu, sfotografowaniu budynków i miejsc ważnych dla tej miejscowości. Do tego celu służyła nam mapa z zaznaczonymi punktami docelowymi. Uczniowie naszej szkoły wykazali się niezwykłą spostrzegawczością i kondycją pokonując trasę około 8 km.

  GALERIA

   

 • Wycieczka do miasta pierników i Mikołaja Kopernika

  Wycieczka do miasta pierników i Mikołaja Kopernika

  W dniach 3 – 6 czerwca 2018 roku uczniowie z klasy II i III wraz z rodzicami i wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Spotkanie z tym pięknym miastem rozpoczęli od wizyty w Domu Legend Toruńskich. Interaktywny spektakl pozwolił im przenieść się w czasie i zasmakować przygód w sceneriach średniowiecznego Torunia. Dzieci na własnej skórze poczuły, jak układały się losy królów, rycerzy i złoczyńców. Śmiały się w głos i drżały z przestrachu. Jednym z ciekawszych punktów wycieczki była wizyta w Planetarium. Oglądając film „Mój kumpel Niko” razem z młodym Mikołajem Kopernikiem odkrywały nie tylko wspaniałe konstelacje gwiazd, ale też zawiłe ruchy planet, zachwycały się zaćmieniem Słońca, obserwowały przylot Komety i fazy Księżyca. Uczestniczyły w zajęciach w interaktywnych salach Baza Mars i Geodium. Pobudzały one wyobraźnię, pozwalały na samodzielne prowadzenie doświadczeń. Niczym członkowie załogi statku kosmicznego, miały do wykonania określone czynności niezbędne do przeżycia poza Ziemią. Razem z przewodnikiem odwiedziły najważniejsze zabytki toruńskiej Starówki. 
  Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyły w warsztatach ręcznego wykonywania lizaków w Manufakturze Cukierków oraz wypiekania najpopularniejszych, toruńskich pierników w Piekarni Korzennej.
  Obejrzały zachwycający spektakl pt. „Jaś i Małgosia” w Teatrze Baj z udziałem publiczności. Na scenie pojawiła się piernikowa chata a Jaś i Małgosia stanęli wobec wielu pokus Baby Jagi i jej kota Mieczysława. 
  W drodze powrotnej odwiedziły Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim. Uczestniczyły w warsztatach paleontologicznych, podczas których malowały dinozaury. Spacerowały ścieżką edukacyjną, wzdłuż której rozmieszczone są rekonstrukcje mezozoicznych gadów i płazów – wszystkie naturalnej wielkości. Wędrówka poprzez kolejne okresy dziejów Ziemi, uzmysłowiła nam różnorodność i niesamowitość tego tajemniczego Świata. 
  Zmęczeni, ale pełni wrażeń i bardzo zadowoleni wycieczkowicze wrócili do Niechorza.
   

  GALERIA

 • Klasa III w parku rozrywki

  Klasa III w parku rozrywki

  Dzień 13 czerwca uczniowie klasy III wraz z wychowawcą i rodzicami mile spędzili w Rodzinnym Parku Rozrywki  „Pomerania”  w Dygowie.  Korzystali z wielu atrakcji, takich jak:  dmuchańce, karuzele, autodromy, kolejka Dragon, ciekawe place zabaw. Zobaczyli jak żyli i mieszkali wikingowie. W prawdziwej wiosce wikingów mogli się dowiedzieć jak  przygotowuje się jedzenie czy lepi garnki.  Dzięki wizycie w sali multimedialnej przenieśli się w czasie i poznali ich historię. Odwiedzili chatę wodza, tkaczki, zajrzeli do cieśli, kaletnika, kowala i piekarza. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili do domów.

  Elżbieta Jasińska

  GALERIA

 • Nadmorskie mirabelki - o co chodzi?

  Nadmorskie mirabelki - o co chodzi?

  Nadmorskie Mirabelki to nazwa naszej grupy, która bierze udział w projekcie Fundacji BOŚ - „ Tradycyjny Sad”. Ma on na celu przywrócenie starych odmian drzew owocowych na ziemiach polskich, oraz żeby nie zaginęła tradycja ich sadzenia. „Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu wychodzącym poza ramy nauczania programowego, pozwalając na zdobywanie nowych umiejętności i dodatkowej wiedzy.

  Efekty naszej pracy przetrwają lata i staną się wizytówką obecności w szkole osób zaangażowanych społecznie w projekt, bardziej trwałą niż oceny na szkolnych świadectwach. Teraz gdy mamy już za sobą sadzenie wszelkich roślin w naszym sadzie, chcemy jak najlepiej pielęgnować to, co do tej pory udało nam się zrobić.

  Włączając się w projekt wzięliśmy pod uwagę również to, że sad będzie służył innym osobom, nie tylko uczniom szkoły w Niechorzu. Jeżeli owoce naszej ciężkiej pracy zostaną docenione i pod naszą nieobecność równie dobrze pielęgnowane, tak jak przy sadzeniu, z pewnością ten „wspólny kącik” wyda piękne owoce!

  Rośliny posadzone i zasiane w sadzie to:

  Jabłonie: Ananas Berżenicki, Antonówka, Cesarz Wilhelm, Oliwka Żółta, Kronselska,
  a także: mięta, melisa, szałwia, lawenda, tymianek, oregano, rozmaryn, bez czarny, fasola, nasturcja, nasturcja pnąca, słoneczniki, astry, malwy, aksamitki, nagietki.

  Więcej informacji na temat Tradycyjnego Sadu można znaleźć na stronie www.tradycyjnysad.pl.

  Uczniowie klasy VI

  ZSP w Niechorzu

  GALERIA

 • Konkurs „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody” rozstrzygnięty

  Konkurs „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody” rozstrzygnięty

  Z radością informujemy, że zostaliśmy laureatami konkursu „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”, organizowanego przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Celem konkursu było przeprowadzenie i udokumentowanie zajęć terenowych z przyrody. W zajęciach – „Życie w jeziorze”, uczestniczyli uczniowie klasy IV. Otrzymamy sprzęt o wartości 2000 zł. jako doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej.

  Małgorzata Katarzyna Pawłowska

  GALERIA

 • Pomologiczna mapa Polski - Tradycyjny Sad

  Pomologiczna mapa Polski - Tradycyjny Sad

  W ramach projektu "Tradycyjny Sad",  zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w III etapie rywalizacji międzyszkolnej. Polega ona na odszukaniu w okolicy starych drzewach tradycyjnych odmian jabłoni i grusz sadzonych przed 1960 rokiem. W działaniach tych pomogły nam panie ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którymi spotkaliśmy się w kwietniu. Celem naszego spotkania było rozpowszechnienie naszej akcji i przy okazji zdobyliśmy informacje, gdzie szukać starych drzew. Udało się - znaleźliśmy w Niechorzu piękną jabłoń i w Konarzewie okazałą gruszę. 

  Nadmorskie Mirabelki

  GALERIA

 • Rodzinnie

  Rodzinnie

  Dnia 8 czerwca w naszej szkole przy pięknej pogodzie odbył się Festyn Rodzinny. Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i wspólnie spędzony czas. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców, druhów strażaków oraz Sołtysa Niechorza, Pana Wojciecha Pawluka vel Mikołajczuk za organizację imprezy oraz zaangażowanie podczas jej trwania.

  GALERIA

 • Tradycyjny Sad

  Tradycyjny Sad

  Nasz Mini Sad już istnieje. W jego założeniu pomagali nam rodzice uczniów klasy VI –
  p. Jolanta Bączyk – Jankowska, p. Edyta Grzeszczak, p. Szymon Kaczyński i p. Mariusz Myjak.

  Bardzo dziękujemy.

  Długo czekaliśmy na przeprowadzenie pierwszych prac, jak nie mrozy to niesprzyjająca aura. Wreszcie doczekaliśmy się – drzewka się przyjęły, kwiaty wzrastają, zioła bujnie się rozrastają. Systematycznie pracujemy, sadzimy, siejemy, podlewamy, pielęgnujemy rośliny…

  Efekty naszej pracy można już zobaczyć. Zachęcamy do odwiedzin w naszym przyszkolnym sadzie.

  Nadmorskie Mirabelki

  GALERIA

 • Logo Szkolnego Koła Wolontariatu

  Logo Szkolnego Koła Wolontariatu

  Konkurs na logo szkolnego koła wolontariatu wygrała Julia Michowska z klasy V. Gratulujemy!

  GALERIA

 • Sprawozdanie z konkursów "Zuch" i "Olimpusek"

  Sprawozdanie z konkursów "Zuch" i "Olimpusek"

  1 marca i 26 marca 2018 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Niechorzu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Zuch” i  „Olimpusek”, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

  Konkursu polegały na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu, uwzględniającego elementy edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej. Testy konkursowe zwierały 21 pytań o różnej skali trudności. Na podstawie otrzymanych kart CES wyłoniło uczestników, którzy wykazali się największą wiedzą. Najlepsi otrzymali nagrody i tytuły laureatów, zgodnie z ujętymi w regulaminie zasadami.
  W konkursie „Zuch” wzięło udział 17 uczniów naszej szkoły:

  Klasa I: Kacper Strzeboński.

  Klasa II: Lena Brodzińska, Wiktoria Krawczuk, Alicja Maślona, Marika Mruk, Aleksandra Pawlik, Laura Robakowska, Amelia Stężycka, Marta Szpernal – Hajder, Kacper Stolz, Remigiusz Wyszyński.

  Klasa III: Paulina Chłopek, Jakub Dróżdź, Małgorzata Hawryluk, Wojciech Krzewicki, Maja Marcinkowska, Marcelina Słota.

  Grawerowany dyplom laureata i nagrodę książkową otrzymał Kacper Strzeboński z kl I.

  Dyplom laureata i nagrodę książkową otrzymali: Marika Mruk, Remigiusz Wyszyński oraz Aleksandra Pawlik z klasy II.

  W konkursie Wiedzy „Olimpusek” uczestniczyło 17 uczniów klas I – III:

  Klasa I: Kacper Strzeboński

  Klasa II: Lena Brodzińska, Wiktoria Krawczuk, Jan Leper, Alicja Maślona, Marika Mruk, Aleksandra Pawlik, Laura Robakowska, Amelia Stężycka, Kacper Stolz, Remigiusz Wyszyński.

  Klasa III: Małgorzata Hawryluk, Jakub Dróżdż, Wojciech Krzewicki, Maja Marcinkowska, Marcelina Słota, Zuzanna Matuszak.

  Dyplom laureata i nagrodę książkową otrzymał Kacper Strzeboński z kl I. Dyplom laureata i nagrodę książkową otrzymały: Aleksandra Pawlik z kl II oraz Małgorzata Hawryluk z kl. III.

  Gratulujemy wszystkim fantastycznych wyników! Paniom: Agnieszce Sołowij – Kleban, Elżbiecie Jasińskiej i Jolancie Domańskiej dziękujemy za przygotowanie uczniów.

  GALERIA

 • Konstytucja 3 maja - wyniki konkursu

  Konstytucja 3 maja - wyniki konkursu

  Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w naszej szkole konkurs historyczny „Konstytucja 3 maja – okoliczności i znaczenie uchwalenia”. 

  Zwycięzcy konkursu:

  I miejsce – Kacper Majkut klasa V

  II miejsce – Antoni Garwoliński, Tomasz Jankowski klasa VI

  III miejsce – Aleksandra Skupień klasa VI

  Osoby wyróżnione:

  Barbara Jankowska klasa V

  Aleksandra Klukowska klasa V

  Szymon Krawczuk klasa VII

  Amelia Lenarcik klasa V

  Filip Bumbul klasa VI

  Sebastian Kaliński klasa VII

   

  Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy!!!

  Damian Zieliński

  GALERIA

 • Orzeł informatyczny - wyniki konkursu

  Orzeł informatyczny - wyniki konkursu

   

   

   

   

  Dyplom wyróżnienia w konkursie "Orzeł informatyczny" otrzymał Karol Kleban - klasa V SP w Niechorzu.

  Osoby które otrzymały dyplomy uznania: Szymon Kaczyński, Przemysław Mruk, Adrian Niedźwiecki, Dawid Mruk, Aleksandra Skupień, Zuzanna Żoła, Anna Grzeszczak, Szymon Krawczuk, Julia Kucharska, Antoni Garwoliński, Filip Wyszyński, Julia Michowska, Sebastian Kaliński, Przemysław Ptaszyński.

  Wszystkim osobom gratulujemy!!!

  Damian Zieliński

  GALERIA

 • Moja własna książka - wyniki

  Kolejna edycja konkursu - „Moja własna książka” dobiegła końca. Prace, które do nas dotarły były bardzo interesujące, zarówno pod względem opisywanych historii, jak i szaty graficznej. Młodzi autorzy wykazali się kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu swoich książek, a ich opowieści bawią, wzruszają i uczą.

  Wyniki konkursu

   Klasy I – III

  I miejsce:

  1. Biełus Marysia, kl. III – ZSO w Pobierowie

  2. Kamyk Marta, kl. III – ZSS w Rewalu

  3.Płodziszewski Wiktor, kl. I – ZSS w Rewalu

  4. Olejniczak Zuzanna, kl. III – ZSP w Niechorzu

   

  Klasy IV – VII

  I miejsce

  Jobell Oliwia, kl. VI – ZSO w Pobierowie

  II miejsce

  Wiśniewski Igor, kl. IV – ZSP w Niechorzu

  III miejsce

  Garwoliński Antoni, kl. VI – ZSP w Niechorzu

   

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

  M. Katarzyna Pawłowska

   

   

   

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
  ul. Szczecińska 6
  72 - 350 Niechorze
 • 91 38 63 427

Galeria zdjęć