• Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły im. Leonida Teligi w Niechorzu

     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły im. Leonida Teligi w Niechorzu.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
     • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
     • Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie) .
     • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
     • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Zieliński.
     • E-mail: zsp_niechorze@gazeta.pl
     • Telefon: 913863427

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu
     • Adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu
      ul. Szczecińska 6
      72-350 Niechorze
     • E-mail: zsp_niechorze@gazeta.pl
     • Telefon: 913863427

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
     Miejscowość
      - Niechorze
     Kod pocztowy – 72-350
     Poczta - Niechorze
     Gmina - Rewal
     Powiat - gryficki
     Województwo - zachodniopomorskie
     Nr telefonu – 91 386 34 27
     E mail – zsp_niechorze@gazeta.pl

     Do budynku szkoły prowadzi  siedem wejść, pięć z nich jest jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi. Wszystkie wejścia mają przeszkody architektoniczne, żadne nie  jest dostosowane do wjazdu wózkami inwalidzkimi. Budynek jest parterowy. W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille´a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety w budynku szkoły na parterze nie są  dostosowane do osób niepełnosprawnych – wąskie drzwi , brakuje uchwytów dla niepełnosprawnych. W budynku są wyznaczone drogi ewakuacyjne. W każdej sali lekcyjnej i przy wejściu głównym znajduje się plan rozmieszczenia pomieszczeń. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego. Nie został przeszkolony żaden pracownik z języka migowego.