Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspniechorze.edupage.org.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego 

 • Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie)  

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych 

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostepności 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data publikacji strony internetowej: 2014.09.01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu. 

Ustawienia na stronie:

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. W celu powiększenia tekstu należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
CTRL + F – przejście do wyszukiwarki

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  dzwoniąc na numer telefonu: +48 91 386 34 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie

 

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
ul. Szczecińska 6
72- 350 Niechorze
tel.: 91 386 34 27

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
Miejscowość
 - Niechorze
Kod pocztowy – 72-350
Poczta - Niechorze
Gmina - Rewal
Powiat - gryficki
Województwo - zachodniopomorskie
Nr telefonu – 91 386 34 27
E mail – zsp_niechorze@gazeta.pl

Do budynku szkoły prowadzi  siedem wejść, pięć z nich jest jednocześnie wyjściami ewakuacyjnymi. Wszystkie wejścia mają przeszkody architektoniczne, żadne nie  jest dostosowane do wjazdu wózkami inwalidzkimi. Budynek jest parterowy. W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille´a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety w budynku szkoły na parterze nie są  dostosowane do osób niepełnosprawnych – wąskie drzwi , brakuje uchwytów dla niepełnosprawnych. W budynku są wyznaczone drogi ewakuacyjne. W każdej sali lekcyjnej i przy wejściu głównym znajduje się plan rozmieszczenia pomieszczeń. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego. Nie został przeszkolony żaden pracownik z języka migowego.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
  ul. Szczecińska 6
  72 - 350 Niechorze
 • 91 38 63 427
  515 304 379

Galeria zdjęć