• PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


    • PROGRAM

     WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 

     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
     Niechorzu 

     Na lata 2017/2020

     Akty prawne:

     1.Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o prawie oświatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
     2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami). 
     3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218). 
     4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.). 
     5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.). 
     6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.). 
     7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.). 
     8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) . 
     9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493). 
     10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69). 
     11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz.532);
     12. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012Nro, poz. 977)
     13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej( Dz.U. z 2017r., poz.356
     14.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz.U., poz.1578) 
     15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245). 
     16. Konwencja Praw Dziecka. 
     17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw. 
     18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
     19. Statut szkoły. 

     Wprowadzenie

     Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. 


     Wychowanie 

     Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 


     Profilaktyka 

     Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

     Wstęp 

     Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

     Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 

     Program powstał w oparciu o obserwacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym.


     Misja i wizja szkoły

     Misja szkoły     
     Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować do życia w otaczającym świecie. Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki, którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji. Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej. Pragniemy, aby szkoła i jej otoczenie służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej. Promujemy sport i zdrowy styl życia.

     Wizja szkoły 
     W naszej szkole dążymy do wychowania swoich podopiecznych na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Jednocześnie stwarzamy atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury i tradycji innych krajów. Wychowujemy, młode pokolenie, które w przyszłości wykaże się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. 
     Szkoła Podstawowa w Niechorzu jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej współpracy  nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników administracyjno – obsługowych. Wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji nadrzędnego przesłania, jakim jest:

     Szkoła przyjazna, otwarta, wspierająca rozwój każdego ucznia”
     ROZDZIAŁ I

     Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

     1. Założenia ogólne 

     Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
     1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 
     2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 
     3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 
     4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

     Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

     2. Zadania 
     •    budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 
     •    kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; 
     •    wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 
     •    rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;
     •    kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 


     3.Cele szczegółowe 

     Uczeń: 
     - jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 
     - udziela pomocy rówieśnikom, 
     - szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 
     - jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,
     - jest odpowiedzialny, 
     - potrafi rozwiązywać konflikty, 
     - potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach) 
     - jest asertywny, 
     - potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 
     - godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
     - kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 
     - czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 
     - odróżnia dobro od zła, 
     - dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 
     - może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym,

     4.MODEL ABSOLWENTA  

      Absolwent jest:

     •    Otwarty – wykorzystuje możliwości jakie stwarzają mu dom i szkoła. Chętnie nawiązuje kontakty z innymi osobami, prezentując swój punkt widzenia. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z różnych nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie działa zgodnie z obowiązującymi zasadami, potrafi planować swoje działania. 
     •    Odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje. Cieszy się z sukcesów. Napotkane problemy rozwiązuje samodzielnie, a jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego otoczenia. Pracując z grupą stara się być odpowiedzialny za efekty jej aktywności. 
     •    Ciekawy świata – dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe. Poszerza swoją wiedzę, jest aktywny. 
     •    Krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje, ocenić ich przydatność. 
     •    Prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w otoczeniu, analizuje swoje myśli i czyny. 
     •    Tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. Szanuje odmienność innych ludzi. Poszukuje podobieństw, mimo różnic. 
     •    Umiejący zarządzać czasem – dotrzymuje terminów, planując swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych. 
     •    Aktywny – aktywnie uczestniczy w życiu społecznym 


     5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

     Szkoła Podstawowa w Niechorzu liczy 163 uczniów- są to dzieci z oddziału przedszkolnego „Cherubinki”, dzieci z oddziału  zerowego „Delfinki” i uczniowie z klas I-VII.
     Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 
     - ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 
     - spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 
     - analiza dokumentacji szkolnej, 
     - obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika, 
     - sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę, 
     W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemowe: 
     - potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6- letnich m.in. z uwagi na obniżony wiek szkolny (obserwacja), 
     - brak motywacji do nauki- niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli) 
     - niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń ( spostrzeżenia wychowawców, pedagoga), 
     -w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, tym zachowania agresywne uczniów ( analiza dziennika lekcyjnego), 
     - niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami ( dokumentacja pedagoga), 
     -kontynuowanie działań mającym na celu uświadamianie uczniom Praw Dziecka, a także zagadnień związanych z cyberprzemocą (sprawozdania wychowawców, dokumentacja pedagoga), 
     - rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza ankiet)

     6. Kryteria efektywności 

     Uczeń: 
     Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddawani oddziaływaniom tego programu. 

     Nauczyciele: 
     Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. 

     Rodzice: 
     Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

     W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne: 

     •    otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości, 
     •    w pełni aprobowani uczą się lubić się samych siebie, 
     •    często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, 

     •    wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, 
     •    otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość, 
     •    dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia, 

     7. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

     Dyrekcja: 

     •    dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 
     •    wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 
     •    stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 
     •    czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
     •    ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, 
     •    dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

     Pedagog szkolny: 

     •    ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 
     •    ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich, 
     •    w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 
     •    diagnozuje problemy wychowawcze, 
     •    poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 
     •    doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki, 

     Nauczyciele: 

     •    mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 
     •    wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 
     •    udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
     •    odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych, 
     •    świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 


     Wychowawcy klas:
      
     •    wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, 
     •    dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 
     •    sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 
     •    poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
     •    uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 
     •    realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły, 
     •    nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie, 

     Rodzice

     •    rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 
     •    powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście, 
         

     ROZDZIAŁ II

     Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla dzieci z przedszkola i klas I-III


     Zadanie     Sposób realizacji     Dokumentacja 
     Wzajemne poznanie się.     1.Dzieci/ uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy. 
     2. Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Tworzenie warunków 
     rozwoju indywidualnych zainteresowań.     1.Prowadzenie zajęć: 
     - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
     - koło plastyczno- artystyczne,
     -chór 
     -SKS
     -zumba

     2.Indywidualna praca z uczniem zdolnym- przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach. 


         Dokumentacja szkolna 
     Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.     1.Dzieci/ uczniowie stosują formy dobrego zachowania. 
     2. Biorą udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Obserwacja 
     Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.     1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości. 
     2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
     Bezpieczeństwo     1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami. 
     2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa. 
     3.Współpraca z Policją, Strażą Graniczną oraz Strażą Pożarną 
     4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy. 
     5. Współpraca z ratownikami medycznymi. 
     6. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 
     7. Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak” ,”Klub Bezpiecznego Puchatka”- kl.1
         Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Alarmy próbne przeciwpożarowe 
     Dyżury nauczycieli w czasie przerw. 
     Dziennik pedagoga 
     Wdrażanie ucznia do samodzielności.   

     1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji. 
     2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej- uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa. 
     3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
     Dziennik bibliotekarza 
     Tolerancja dla inności. Prawa człowieka i prawa dziecka.    1. Uczniowie zostają zapoznani z Prawami Dziecka.
     2. Znają swoje obowiązki. 
     3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. 
     4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka    Dokumentacja wychowawcy grupy / klasy


     Dziennik pedagoga

     Dbałość o dobry klimat w szkole.     1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole. 
     2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników. 
     3. Współpraca z samorządem kl.I-III.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
     Ankiety 
     Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych     1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem. 
     2. Poznają symbole narodowe i europejskie.
     3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.    Dokumentacja szkolna 
     Kalendarz 
     Przygotowanie uczniów do 
     praktycznego wykorzystania wiedzy.     1.Nauczanie informatyki od I klasy. 
     2.Organizowanie lekcji wychowawczych, 
     uczestniczenie w spektaklach teatralnych. 
     3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji- wykonywanie projektów.     Dokumentacja szkolna 
     Propagowanie zdrowego stylu życia.     1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole. 
     2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 
     3.Realizacja programów: „Mamo, tato nie pal”, „Śniadanie daje moc”, „Lekki tornister”
         Dokumentacja szkolna 
     Kalendarz 
     Dziennik pedagoga 
     Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.     1.Organizacja zajęć dydaktyczno– wyrównawczych;
     zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych.
     2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 
     3. Współpraca z PPP. 
         Dokumentacja szkolna 
     Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.     1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 
     2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. 
     3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców. 
     4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń. 
     5.Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, regulaminami i programami. 
     6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną. 
     7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.     Dokumentacja szkolna 
     Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie    1.Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”. 
     2. Pogadanki w klasach na temat przemocy.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy
     Dziennik pedagoga 


     ROZDZIAŁ II

     Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów z klas IV-VII.

     Zadania     Sposób realizacji           Dokumentacja 
     Rozwój osobowości ucznia     1. Wspomaganie umiejętności samopoznania: 
     - wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, 
     - wdrażanie do autorefleksji, 
     -doradztwo zawodowe
     2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli: 
     - kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku, 
     - wdrażanie do samooceny, 
     3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: 
     - motywowanie do nauki szkolnej, 
     - rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów- 
     stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań, 
     - rozwijanie zdolności twórczego myślenia, 
     - kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień, 
     - pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami, 
     - kształtowanie hierarchii wartości, 
     - praca z uczniem zdolnym, 
     - praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych; 
     4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 
         Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
     Dokumentacja szkolna 
     Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole   

      1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez: 
     - promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, 
     - poszanowanie praw i potrzeb innych, 
     2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez: 
     - wdrażanie do empatii, 
     - współpraca w zespołach- realizacja projektów, 
     - kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych, 
     3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: 
     - kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, 
     - rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
             
     Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich     1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury). 
     2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez: 
     - zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły, 
     - poszanowanie mienia szkoły, 
     - tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły, 
     -pogłębianie poczucia tożsamości narodowej;
         Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.     1.Zajęcia na lekcjach przyrody. 
     2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną. 
     3.Działania ekologiczne: 
     „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, zbieranie nakrętek, baterii    Dokumentacja szkoły 
     Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.     Systematyczna kontrola obowiązku szkolnego.     Dokumentacja szkoły 
     Likwidacja deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi     1.Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych-  
     zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych.
     2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 
     3. Współpraca z PPP. 
         Dokumentacja szkoły 

     Pomoc materialna dzieciom z rodzin ubogich zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572) z późn. zm.     1.Współpraca z MOPS, GOPS. 
     2. Pozyskanie sponsorów.     Dziennik pedagoga 
     Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.     1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 
     2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 
     Konsultacje dla rodziców. 
     3.Zapoznanie rodziców z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami. 
     4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 
     5. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
     Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny     1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje. 
     2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych. 
         Terminarz zebrań, elektroniczny dziennik lekcyjny. 
     Zdrowy styl życia     1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych. 
     2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się. 
     3.Udział szkoły w programie: „Trzymaj formę”,  
     4.Fluoryzacja zębów- program profilaktyczny z NFZ. 
     5.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego. 
     6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.  
     7.Organizacja konkursów wiedzy, konkursów  plastycznych dotyczących promocji zdrowia. 
     8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli 
     i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Profilaktyka zagrożeń     1.Środki i substancje psychoaktywne: 
     - diagnoza środowiska ucznia, 
     -wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy- w szczególności narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna , 
     -konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów kl. IV-VII, 
     - gazetki ścienne, 
     - na bieżąco informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swych podejrzeniach, 
     2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc: 
     - systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą, 
     - zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole- pogadanki, lekcje wychowawcze,  
     - stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów-reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia (wpis do dziennika), 
     -spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich, 

     3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: 
     - propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)- jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, 
     - omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych. 
         Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
     Dziennik pedagoga 
     Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie     1. Diagnoza środowiska: 
     - wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów, 
     - ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, 
     2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia, 
     3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach z 
     zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”. 
         Dokumentacja szkolna 

     ROZDZIAŁ III

     Ewaluacja programu

     Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

     Sposoby i środki ewaluacji: 
     - obserwacja i analiza zachowań uczniów, 
     - obserwacja postępów w nauce, 
     - frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 
     - udział w konkursach, 
     Narzędzia ewaluacji: 
     - ankieta, 
     - obserwacja, 
     - analiza dokumentacji szkolnej,
     -wywiad.

     Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2017/2018

     Lp.    Nazwa uroczystości/imprezy    Termin    Odpowiedzialni
     1.    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018    4.09.2017    dyrektor, wychowawca kl. I 
     2.    Udział w akcji „Sprzątanie świata”    26.09 2017    n-l przyrody, n-l wych. fiz.
     3.    Dzień Chłopaka    29.09  2017    SU
     4.    Dzień Edukacji Narodowej    13.10. 2017    SU
     5.    Pasowanie na ucznia    13.10 2017    wychowawca klasy I, dyrektor, SU, rodzice
     6.    Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości    10.11 2017    n-l historii, n-l muzyki
     7.    Chrzest morski    Listopad 2017    wychowawca kl. IV

     8.    Andrzejki    30.11 2017    Opiekun SU, wychowawcy klas i grup przedszkolnych
     9.    Wigilia szkolna i przedszkolna    22.12 2017    wych. klas VI, VII, grup przedszkolnych, pedagog szkolny, 
     10.    Bal noworoczny/ Walentynki    14.02 2018    wych. klas,  grup przedszkolnych, pedagog szkolny
     11.    Dzień Kobiet    08.03 2018    SU
     12.     Dzień Wiosny    21.03 2018    n-l świetlicy, n-l plastyki
     13.    Dzień Ziemi    20. 04 2018    n-l przyrody, n-l chemii, biologii
     14.    Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi    27.04.2018    n-le historii, n-l muzyki
     15.    Festyn rodzinny    Maj, czerwiec
     2017    wych. klas, grup przedszkolnych, n-l świetlicy,  pedagog szkolny, rodzice
     16.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego    22.06 2018    Dyrektor, wych. kl. III, n-l j. niemieckiego, rodzice