Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Niechorzu 

Na lata 2017/2020

Akty prawne:

1.Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o prawie oświatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218). 
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.). 
6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.). 
8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) . 
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493). 
10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69). 
11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz.532);
12. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012Nro, poz. 977)
13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej( Dz.U. z 2017r., poz.356
14.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz.U., poz.1578) 
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245). 
16. Konwencja Praw Dziecka. 
17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw. 
18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
19. Statut szkoły. 

Wprowadzenie

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. 


Wychowanie 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 


Profilaktyka 

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Wstęp 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 

Program powstał w oparciu o obserwacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym.


Misja i wizja szkoły

Misja szkoły     
Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować do życia w otaczającym świecie. Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki, którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji. Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej. Pragniemy, aby szkoła i jej otoczenie służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale były również dostępne dla społeczności lokalnej. Promujemy sport i zdrowy styl życia.

Wizja szkoły 
W naszej szkole dążymy do wychowania swoich podopiecznych na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Jednocześnie stwarzamy atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury i tradycji innych krajów. Wychowujemy, młode pokolenie, które w przyszłości wykaże się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. 
Szkoła Podstawowa w Niechorzu jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej współpracy  nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników administracyjno – obsługowych. Wszystkie działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne podporządkowane są realizacji nadrzędnego przesłania, jakim jest:

Szkoła przyjazna, otwarta, wspierająca rozwój każdego ucznia”
ROZDZIAŁ I

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

1. Założenia ogólne 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 
2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 
3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 
4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

2. Zadania 
•    budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 
•    kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu; 
•    wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 
•    rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;
•    kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 


3.Cele szczegółowe 

Uczeń: 
- jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 
- udziela pomocy rówieśnikom, 
- szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 
- jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,
- jest odpowiedzialny, 
- potrafi rozwiązywać konflikty, 
- potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach) 
- jest asertywny, 
- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 
- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
- kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 
- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 
- odróżnia dobro od zła, 
- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 
- może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym,

4.MODEL ABSOLWENTA  

 Absolwent jest:

•    Otwarty – wykorzystuje możliwości jakie stwarzają mu dom i szkoła. Chętnie nawiązuje kontakty z innymi osobami, prezentując swój punkt widzenia. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z różnych nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie działa zgodnie z obowiązującymi zasadami, potrafi planować swoje działania. 
•    Odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje. Cieszy się z sukcesów. Napotkane problemy rozwiązuje samodzielnie, a jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego otoczenia. Pracując z grupą stara się być odpowiedzialny za efekty jej aktywności. 
•    Ciekawy świata – dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe. Poszerza swoją wiedzę, jest aktywny. 
•    Krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje, ocenić ich przydatność. 
•    Prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w otoczeniu, analizuje swoje myśli i czyny. 
•    Tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go. Szanuje odmienność innych ludzi. Poszukuje podobieństw, mimo różnic. 
•    Umiejący zarządzać czasem – dotrzymuje terminów, planując swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych. 
•    Aktywny – aktywnie uczestniczy w życiu społecznym 


5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Szkoła Podstawowa w Niechorzu liczy 163 uczniów- są to dzieci z oddziału przedszkolnego „Cherubinki”, dzieci z oddziału  zerowego „Delfinki” i uczniowie z klas I-VII.
Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 
- ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 
- spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 
- analiza dokumentacji szkolnej, 
- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika, 
- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę, 
W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemowe: 
- potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6- letnich m.in. z uwagi na obniżony wiek szkolny (obserwacja), 
- brak motywacji do nauki- niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli) 
- niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń ( spostrzeżenia wychowawców, pedagoga), 
-w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, tym zachowania agresywne uczniów ( analiza dziennika lekcyjnego), 
- niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami ( dokumentacja pedagoga), 
-kontynuowanie działań mającym na celu uświadamianie uczniom Praw Dziecka, a także zagadnień związanych z cyberprzemocą (sprawozdania wychowawców, dokumentacja pedagoga), 
- rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza ankiet)

6. Kryteria efektywności 

Uczeń: 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddawani oddziaływaniom tego programu. 

Nauczyciele: 
Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. 

Rodzice: 
Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne: 

•    otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości, 
•    w pełni aprobowani uczą się lubić się samych siebie, 
•    często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, 

•    wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, 
•    otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość, 
•    dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia, 

7. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Dyrekcja: 

•    dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 
•    wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 
•    stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 
•    czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
•    ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, 
•    dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

Pedagog szkolny: 

•    ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 
•    ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich, 
•    w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 
•    diagnozuje problemy wychowawcze, 
•    poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 
•    doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki, 

Nauczyciele: 

•    mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 
•    wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 
•    udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
•    odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych, 
•    świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 


Wychowawcy klas:
 
•    wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, 
•    dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, 
•    sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 
•    poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
•    uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 
•    realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły, 
•    nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie, 

Rodzice

•    rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 
•    powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w mieście, 
    

ROZDZIAŁ II

Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla dzieci z przedszkola i klas I-III


Zadanie     Sposób realizacji     Dokumentacja 
Wzajemne poznanie się.     1.Dzieci/ uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy. 
2. Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Tworzenie warunków 
rozwoju indywidualnych zainteresowań.     1.Prowadzenie zajęć: 
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
- koło plastyczno- artystyczne,
-chór 
-SKS
-zumba

2.Indywidualna praca z uczniem zdolnym- przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach. 


    Dokumentacja szkolna 
Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.     1.Dzieci/ uczniowie stosują formy dobrego zachowania. 
2. Biorą udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Obserwacja 
Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.     1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości. 
2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
Bezpieczeństwo     1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami. 
2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa. 
3.Współpraca z Policją, Strażą Graniczną oraz Strażą Pożarną 
4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy. 
5. Współpraca z ratownikami medycznymi. 
6. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 
7. Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak” ,”Klub Bezpiecznego Puchatka”- kl.1
    Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Alarmy próbne przeciwpożarowe 
Dyżury nauczycieli w czasie przerw. 
Dziennik pedagoga 
Wdrażanie ucznia do samodzielności.   

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji. 
2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej- uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa. 
3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
Dziennik bibliotekarza 
Tolerancja dla inności. Prawa człowieka i prawa dziecka.    1. Uczniowie zostają zapoznani z Prawami Dziecka.
2. Znają swoje obowiązki. 
3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. 
4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka    Dokumentacja wychowawcy grupy / klasy


Dziennik pedagoga

Dbałość o dobry klimat w szkole.     1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole. 
2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników. 
3. Współpraca z samorządem kl.I-III.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
Ankiety 
Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych     1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem. 
2. Poznają symbole narodowe i europejskie.
3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.    Dokumentacja szkolna 
Kalendarz 
Przygotowanie uczniów do 
praktycznego wykorzystania wiedzy.     1.Nauczanie informatyki od I klasy. 
2.Organizowanie lekcji wychowawczych, 
uczestniczenie w spektaklach teatralnych. 
3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji- wykonywanie projektów.     Dokumentacja szkolna 
Propagowanie zdrowego stylu życia.     1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole. 
2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 
3.Realizacja programów: „Mamo, tato nie pal”, „Śniadanie daje moc”, „Lekki tornister”
    Dokumentacja szkolna 
Kalendarz 
Dziennik pedagoga 
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.     1.Organizacja zajęć dydaktyczno– wyrównawczych;
zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 
3. Współpraca z PPP. 
    Dokumentacja szkolna 
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.     1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 
2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. 
3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców. 
4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń. 
5.Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, regulaminami i programami. 
6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną. 
7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.     Dokumentacja szkolna 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie    1.Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”. 
2. Pogadanki w klasach na temat przemocy.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy
Dziennik pedagoga 


ROZDZIAŁ II

Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów z klas IV-VII.

Zadania     Sposób realizacji           Dokumentacja 
Rozwój osobowości ucznia     1. Wspomaganie umiejętności samopoznania: 
- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, 
- wdrażanie do autorefleksji, 
-doradztwo zawodowe
2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli: 
- kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku, 
- wdrażanie do samooceny, 
3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: 
- motywowanie do nauki szkolnej, 
- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów- 
stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań, 
- rozwijanie zdolności twórczego myślenia, 
- kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień, 
- pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami, 
- kształtowanie hierarchii wartości, 
- praca z uczniem zdolnym, 
- praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych; 
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 
    Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
Dokumentacja szkolna 
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole   

 1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez: 
- promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, 
- poszanowanie praw i potrzeb innych, 
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez: 
- wdrażanie do empatii, 
- współpraca w zespołach- realizacja projektów, 
- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych, 
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: 
- kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, 
- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
        
Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich     1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury). 
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez: 
- zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły, 
- poszanowanie mienia szkoły, 
- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły, 
-pogłębianie poczucia tożsamości narodowej;
    Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.     1.Zajęcia na lekcjach przyrody. 
2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną. 
3.Działania ekologiczne: 
„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, zbieranie nakrętek, baterii    Dokumentacja szkoły 
Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.     Systematyczna kontrola obowiązku szkolnego.     Dokumentacja szkoły 
Likwidacja deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi     1.Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych-  
zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem. 
3. Współpraca z PPP. 
    Dokumentacja szkoły 

Pomoc materialna dzieciom z rodzin ubogich zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572) z późn. zm.     1.Współpraca z MOPS, GOPS. 
2. Pozyskanie sponsorów.     Dziennik pedagoga 
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.     1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 
Konsultacje dla rodziców. 
3.Zapoznanie rodziców z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami. 
4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 
5. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny     1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje. 
2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych. 
    Terminarz zebrań, elektroniczny dziennik lekcyjny. 
Zdrowy styl życia     1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych. 
2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się. 
3.Udział szkoły w programie: „Trzymaj formę”,  
4.Fluoryzacja zębów- program profilaktyczny z NFZ. 
5.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego. 
6.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.  
7.Organizacja konkursów wiedzy, konkursów  plastycznych dotyczących promocji zdrowia. 
8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli 
i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień     Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Profilaktyka zagrożeń     1.Środki i substancje psychoaktywne: 
- diagnoza środowiska ucznia, 
-wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy- w szczególności narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna , 
-konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów kl. IV-VII, 
- gazetki ścienne, 
- na bieżąco informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swych podejrzeniach, 
2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc: 
- systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą, 
- zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole- pogadanki, lekcje wychowawcze,  
- stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów-reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia (wpis do dziennika), 
-spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich, 

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: 
- propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)- jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, 
- omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych. 
    Dokumentacja wychowawcy grupy/ klasy 
Dziennik pedagoga 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie     1. Diagnoza środowiska: 
- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów, 
- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, 
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia, 
3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach z 
zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”. 
    Dokumentacja szkolna 

ROZDZIAŁ III

Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji: 
- obserwacja i analiza zachowań uczniów, 
- obserwacja postępów w nauce, 
- frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 
- udział w konkursach, 
Narzędzia ewaluacji: 
- ankieta, 
- obserwacja, 
- analiza dokumentacji szkolnej,
-wywiad.

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2017/2018

Lp.    Nazwa uroczystości/imprezy    Termin    Odpowiedzialni
1.    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018    4.09.2017    dyrektor, wychowawca kl. I 
2.    Udział w akcji „Sprzątanie świata”    26.09 2017    n-l przyrody, n-l wych. fiz.
3.    Dzień Chłopaka    29.09  2017    SU
4.    Dzień Edukacji Narodowej    13.10. 2017    SU
5.    Pasowanie na ucznia    13.10 2017    wychowawca klasy I, dyrektor, SU, rodzice
6.    Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości    10.11 2017    n-l historii, n-l muzyki
7.    Chrzest morski    Listopad 2017    wychowawca kl. IV

8.    Andrzejki    30.11 2017    Opiekun SU, wychowawcy klas i grup przedszkolnych
9.    Wigilia szkolna i przedszkolna    22.12 2017    wych. klas VI, VII, grup przedszkolnych, pedagog szkolny, 
10.    Bal noworoczny/ Walentynki    14.02 2018    wych. klas,  grup przedszkolnych, pedagog szkolny
11.    Dzień Kobiet    08.03 2018    SU
12.     Dzień Wiosny    21.03 2018    n-l świetlicy, n-l plastyki
13.    Dzień Ziemi    20. 04 2018    n-l przyrody, n-l chemii, biologii
14.    Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi    27.04.2018    n-le historii, n-l muzyki
15.    Festyn rodzinny    Maj, czerwiec
2017    wych. klas, grup przedszkolnych, n-l świetlicy,  pedagog szkolny, rodzice
16.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego    22.06 2018    Dyrektor, wych. kl. III, n-l j. niemieckiego, rodzice

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
    ul. Szczecińska 6
    72 - 350 Niechorze
  • 91 38 63 427

Galeria zdjęć