Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość albo w inny sposób.
 2. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje:
  1. platformy edukacyjne,
  2. narzędzia do e-learningu,
  3. e-dziennik.
 3. Administrator wykorzystuje jedynie dane ucznia niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres email: zsp_niechorze@gazeta.pl
 6. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych będą wyłącznie uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa a także firma Librus na podstawie umowy powierzenia.
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
  ul. Szczecińska 6
  72 - 350 Niechorze
 • 91 38 63 427
  515 304 379

Galeria zdjęć