• Procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w SP w Niechorzu


    •  
     PODSTAWA  PRAWNA:

     • § 37 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 30.04. 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
     • § 6, ust. 8 rozporządzenia MENiS z dnia 18.01. 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 19, poz. 167);
     • § 6 ust. 4 rozporządzenie  MEN z dnia 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. 1489);
     • „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej” opracowane przez CKE we współpracy z OKE w Poznaniu.,
     • Komunikaty i instrukcje dyrektora CKE w Warszawie.

      
     I Postanowienia ogólne.
     1. Sprawdzian dla uczniów klasy VI przeprowadza się na terenie Szkoły Podstawowej
     w Niechorzu, zapewniając prawidłowy i bezpieczny jego przebieg.
      
     1.1. Wyposażenie szkoły:

     •  sejf do zabezpieczenia materiałów,
     •  sprzęt do nagrywania przebiegu sprawdzianu w przypadku, gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela, który zapisuje jego odpowiedzi,
     •  przynajmniej jedno stałe dostępne połączenie telefoniczne.

      
     1.2. Warunki związane z zapewnieniem samodzielności:

     •  oddziela ławka dla każdego ucznia,
     •  przygotowanie miejsc dla zespołu nadzorującego.

      
     1.3. Dodatkowe rozwiązania organizacyjne:

     •  osobna sala dla korzystających z pomocy nauczyciela w pisaniu (czytaniu) lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo przedłużenia czasu sprawdzianu,
     •  w każdej sali zegar oraz tablica do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu,
     •  zapewnienie podstawowych warunków bhp.

      
     2. Szczegółowe zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępcy określa dokument „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej” obowiązujący w roku szkolnym, w którym odbywa się sprawdzian.
      
     3. Za zgłoszenie uczniów do sprawdzianu odpowiedzialny jest dyrektor, jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz nauczyciel informatyki – Violetta Michowska. Zgłoszenie uczniów odbywa się zgodnie z „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej”.
      
     4. Uczniowie niepełnosprawni oraz niedostosowani społecznie mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich niepełnosprawności lub do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną ( od roku szkolnego  2012/2013 obowiązuje orzeczenie wydane przez poradnię rejonową).
      
     5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza.
      
     6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (zapis wchodzi w życie z dniem 1.09.2012 r.). Opinia powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III.  
      
     7. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu odpowiada dyrektor.
      
     8. Dopuszczalne sposoby  dostosowania warunków i form sprawdzianu określa Tabela 1, zawarta w „Komunikacie dyrektora CKE z 31.08.2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012.  
      
     9. O odpowiednie dostosowanie  form i warunków sprawdzianu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Do wniosku muszą dołączyć:  orzeczenie lub opinię lub  zaświadczenie lekarskie.

      
     10. Dyrektor szkoły, jako przewodniczący powołuje „Szkolny Zespół Egzaminacyjny oraz swojego zastępcę. Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn losowych, przewodniczący lub jego zastępca nie mogą pełnić funkcji, organ prowadzący wyznacza spośród nauczycieli uczących w szkole, osobę pełniącą funkcję  tymczasowo. Wyznaczony nauczyciel informuje OKE o zaistniałym fakcie.
      
     11. Zadania zespołu nadzorującego sprawdzian określają „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej”.
      
     12. Sprawdzian odbywa się w terminie ogłoszonym przez CKE
      
     13. Wynik egzaminu podany jest w postaci punktów, nie wpisuje się go na świadectwie i nie wpływa on na promocję ucznia, ani na rekrutację do gimnazjum.  
      
     14. Czas trwania wynosi 60 minut.
      
     15. Maksymalna ilość punktów wynosi 40.  
      
     16. Na sprawdzianie sprawdza się wiedzę i umiejętność z poszczególnych standardów:

     •  czytanie ze zrozumieniem  
     •  pisanie  
     •  rozumowanie  
     •  korzystanie z informacji  
     •  wykorzystanie wiedzy w praktyce

      

     17. Wychowawca klasy szóstej zapoznaje uczniów z „Informacją dla ucznia piszącego sprawdzian sprawdzianu”, zawartą w „Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej”,
      
     18. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem określają „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej”.
      
     19. Wynik sprawdzianu ustala OKE w Poznaniu. Wynik sprawdzianu ustalony przez OKE jest wynikiem ostatecznym.
      
     20 .Na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana rodzicom  (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.  
      
     21. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu za pośrednictwem szkoły.
      
     22. Laureaci i finaliści interdyscyplinarnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.
      
     23. Uczniowie, co do których stwierdzono:  

     •  niesamodzielność rozwiązywania zadań,  
     •   wniesienie do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego,  
     •   zakłócenie prawidłowego przebiegu sprawdzianu,  
     •  wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych,

           w zaświadczeniu wpisany mają wynik „0”.  
      
      
     24. Uczeń zwolniony ze sprawdzianu przez dyrektora OKE w Poznaniu otrzymuje za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu.
      
     25. Dla uczniów korzystających z komputera podczas sprawdzianu stosuje się „Instrukcję przeprowadzania sprawdzianu”.
      
     26. Postępowanie w sytuacjach szczególnych (zaginięcia pakietu zawierającego zestaw egzaminacyjny, ujawnienia zadań egzaminacyjnych, stwierdzenia braku stron lub innych usterek w zestawach egzaminacyjnych, nagłego zagrożenia przebiegu sprawdzianu, przerwania i unieważnienia sprawdzianu) określają „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej”.
      
      
     II. Organizacja i przebieg sprawdzianu
     1. Organizacją sprawdzianu zajmuje się Szkolny Zespół Egzaminacyjny w składzie:  

      Dyrektor: Marela Wawrzyniak – jako przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego,

      Nauczyciel powołany na zastępcę Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego,

      Zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu:

     • powoływani nauczyciele SP w Niechorzu,
     • nauczyciele oddelegowani z innej szkoły (w liczbie odpowiadającej salom egzaminacyjnym).

      

     2. W dniu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego:  

     •  sprawdza kompletność zespołów nadzorujących,
     •  przypomina zdającym, członkom zespołów nadzorujących oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do Sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
     •  sprawdza pakiety z materiałami egzaminacyjnymi,
     •  otwiera pakiety w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów,
     •  wyznacza czas wchodzenia do sal egzaminacyjnych,
     •  po sprawdzianie, w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdza kompletność materiałów z danej sali,
     •  w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sporządza protokół zbiorczy,
     •  zabezpiecza materiały zgodnie z instrukcją OKE i dostarcza je do miejsca wyznaczonego przez OKE.

      
     3. Przewodniczący i zespół nadzorujący w dniu sprawdzianu sprawdzają:

     •  ustawienie stolików,
     •  przygotowanie kartek z imieniem, nazwiskiem, peselem ucznia oraz kodem szkoły,
     •  dostosowanie warunków i form uczniom, którym to przysługuje,
     •  przygotowanie miejsc dla zespołu nadzorującego,
     •  umieszczenie zegara oraz tablicy,
     •  umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających,
     •  odbierają prace od zdających,
     •  sprawdzają w obecności uczniów kompletność oddawanego zestawu,
     •  umieszczają naklejki z kodem kreskowym,
     •  wypełniają odpowiednie matryce znaków na karcie odpowiedzi,
     •  zaznaczają odpowiednie pole uczniom ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi,
     •  odnotowują oddanie zestawu na liście obecności,
     •  podpisują listę obecności,
     •  organizują zajmowanie przez uczniów miejsc w salach (zgodnie z wylosowanymi numerami miejsc),
     •   sprawdzają obecność uczniów w wyznaczonych salach zgodnie z listą,
     •  organizują pracę szkoły w taki sposób, aby wykluczyć zakłócenia w przebiegu sprawdzianu,  
     •  zapewniają prawidłowy obieg informacji przed sprawdzianem w czasie jego trwania.

      
     4. Przewodniczący zespołu nadzorującego:

     •  w obecności dwóch uczniów odbiera materiały egzaminacyjne,
     •  sprawdza liczbę zestawów egzaminacyjnych,
     •  wypełnia druk „Protokół z przebiegu sprawdzianu”,
     •  przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej Sali,
     •  po wejściu na salę, przypomina zdającym o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, sposobie kodowania, obowiązku zapoznania się instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu,
     •  decyduje o wyjściu ucznia z sali,
     •  na 10 minut przed czasem przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę, przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek ten nie dotyczy uczniów piszących zestawy: S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) 
     •  informuje zdających o zakończeniu sprawdzianu i poleca zamknięcie zestawów egzaminacyjnych i odłożenie ich na brzeg stolika,
     • zleca członkom zespołu nadzorującego zebranie materiałów egzaminacyjnych,
     •  wydaje zezwolenie na opuszczenie Sali przez zdających,
     •  w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, przerywa sprawdzian danego ucznia, uniemożliwia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie Sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole,

      
     5. Uczniowie:

     •  kodują swoje prace zgodnie z instrukcją,
     •  zgłaszają zespołowi nadzorującemu (przez podniesienie ręki) o zakończeniu pracy,
     •  pozostają na swoich miejscach do momentu wydania, przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgody na jej opuszczenie,
     •  na sprawdzian przynoszą ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, cyrkiel, kątomierz,
     •  rozwiązują zadania samodzielnie i nie zakłócają przebiegu sprawdzianu.

      
     6. Rozpoczęcie i przebieg sprawdzianu:

     •  uczniowie przystępujący do sprawdzianu wchodzą do sali, w której odbywa się sprawdzian pojedynczo, zgodnie z przygotowaną listą i numerami, które przed wejściem losują,
     • zajmują miejsca w oznakowanych tym samym numerem ławkach,
     •  uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków.

      
     7. Podczas trwania sprawdzianu członkowie komisji nie mogą:  

     •  komentować ani wyjaśniać zadań,
     •  komentować zawartości prac uczniów,
     •   ingerować i zakłócać pracę uczniów.

      

     8. W trakcie trwania sprawdzianu uczniowie opuszczają salę tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami  
     Uwaga -  Wyjątek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej  / jeden z członków zespołu nadzorującego wychodzi z uczniem/,


     9. Na czas nieobecności uczeń przekazuje członkowi zespołu nadzorującego zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi ( wyjście , czas nieobecności ucznia i powrót należy
     odnotować w protokole).


     8. Podczas sprawdzianu w sali mogą przebywać oprócz zdających członkowie zespołu nadzorującego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby sprawdzające  prawidłowość przebiegu sprawdzianu powołane przez dyrektora OKE, obserwatorzy posiadający pisemną zgodę dyrektora OKE, przedstawiciele organów sprawujących nadzór nad szkołą /wylegitymowanie/, nazwiska wszystkich obecnych należy wpisać do protokołu przebiegu sprawdzianu,  
      
     III.  Obieg informacji  
     1. Wychowawca klasy szóstej zapoznaje uczniów i ich rodziców z:

     •  Procedurą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej w Niechorzu,  na 1 tydzień przed sprawdzianem
     • (2dni przed próbą) przypomina uczniom owarunkach przebiegu sprawdzianu i odnotowują to w dzienniku lekcyjnym,
     •  informuje o przeprowadzanych próbach sprawdzianu i zapoznaje z ich wynikami rodziców uczniów klasy VI,
     •  informuje ich rodziców o prawie przystąpienia tych uczniów do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji,

      
     2. Pedagog szkolny:

     •  przygotowuje informacje, dotyczącą uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu,
     •   informuje ich rodziców o prawie przystąpienia tych uczniów do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji,

      
     3. Wychowawca klasy szóstej współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz z komisją w celu usprawnienia obiegu informacji.
      
     4. Wychowawca klasy V:
      na pierwszym spotkaniu z rodzicami uczniów informuje rodziców o możliwości dostosowania uczniom warunków i koniecznych dokumentach (opinia lub orzeczenie PPP).
      
     5. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba, wyjazd) wychowawcy przekazują niezbędne informacje pocztą.
      
     IV. Ustalenia końcowe
     1. W dniu przeprowadzenia sprawdzianu zostają zawieszone zajęcia lekcyjne dla klasy 0-V. Nauczyciele-członkowie szkolnej komisji uczestniczą w organizacji sprawdzianu.
      
     2. Świetlica szkolna funkcjonuje wg planu.  
      
     3. Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu zostaje udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez : wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora.
      
     4. Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu sprawdzianu w klasie VI zawiera dokument „Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym ………./………….., opracowane we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.
      
     5.Procedury, których mowa wyżej, opracowane są każdy rok szkolny. Na jej podstawie modyfikowana jest szkolna procedura.
      
     6. Procedura wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia dyrektora w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanej procedury, z mocą obowiązującą w roku szkolnym 2011/ 2012.